Regulamin Niemieckiego Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza

1. Cel regulaminu 

Niniejszy regulamin służy temu, aby wizyta w muzeum przebiegała w miłej atmosferze. Dlatego też przestrzeganie zasad regulaminu leży w Państwa interesie.

2. Prawo gospodarza

Dyrekcja, reprezentowana przez współpracowników Niemieckiego Muzeum Morskiego działa wg przyjętego prawa gospodarza. Dlatego też należy stosować się do zaleceń. Zalecenia służą utrzymaniu bezpieczeństwa i ochronie odwiedzających.

3. Bilety wstępu

Obiekty Niemieckiego Muzeum Morskiego mogą być odwiedzane wyłącznie przez posiadaczy ważnych biletów wstępu. Bilety wstępu upoważniają do wstępu i pobytu w udostępnionych obiektach muzeum podczas podanych godzin otwarcia.

Bilety wstępu należy okazać przy wejściu do obiektów oraz zachować je podczas całego pobytu w muzeum. Skasowane bilety tracą ważność w momencie opuszczenia obiektów. Dalsza sprzedaż biletów lub inne komercyjne wykorzystanie ich są zabronione.

Bilety wstępu nabyte w sposób nieuprawniony oraz wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem tracą ważność i należy je przekazać bezzwrotnie do Niemieckiego Muzeum Morskiego. Osoby, których powyższe dotyczy mogą zostać w przyszłości wykluczone ze wstępu do obiektów Niemieckiego Muzeum Morskiego. Niemieckie Muzeum Morskie zastrzega sobie prawo do złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Przyznanie zniżki dla biletów pojedynczych i grupowych np. dla studentów, uczniów, przedszkoli i szkół wymaga przedłożenia dokumentu uprawniającego do zniżki. 

Bilet roczny upoważnia do wstępu osoby wskazane na nim od daty zakupu na okres ważności biletu, podczas podanych godzin otwarcia po okazaniu biletu uprawniającego do wstępu i pobytu w Muzeum Morskim. Biletu nie można przenieść na inną osobę. Nabycie biletu rocznego nie jest podstawą do żadnych roszczeń, co do codziennego otwarcia Muzeum Morskiego w okresie ważności biletu. Bilet roczny nie uprawnia do wstępu na wydarzenia specjalne. Wydanie biletu rocznego wymaga złożenia przez klienta prawidłowo i kompletnie wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia Niemieckiego Muzeum Morskiego. Osoby, które wbrew przepisom będą przekazywały swój bilet roczny lub inny bilet, którego nie wolno odstępować, osobom trzecim lub będą próbowały w inny sposób nadużyć możliwość wstępu, stracą możliwość wstępu na okres ważności biletu. Niemieckie Muzeum Morskie skonfiskuje bilet roczny, który będzie wykorzystywany w sposób nieuprawiony. Niemieckie Muzeum Morskie ma prawo wykluczyć takich posiadaczy biletów z możliwości wstępu do Muzeum Morskiego i zastrzega sobie możliwość złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

4. Goście muzeum

Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających.

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

5. Palenie papierosów, wzniecanie ognia, wnoszenie przedmiotów

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, za wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych do tego. Kategorycznie zabrania się rozniecania ognia. Zabronione jest również posiadanie broni (pistoletów, noży, kajdan, kastetów itd.). Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mogą zostać niewpuszczone na teren muzeum i całkowicie wydalone z terenu muzeum.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia do obiektów Niemieckiego Muzeum Morskiego rowerów, hulajnóg, deskorolek, wrotek, jeździków, rowerków biegowych, sanek itd. Powyższe przedmioty muszą pozostać na zewnątrz.

Zabrania się wnoszenia przedmiotów, takich jak piłki, balony i in. Mając na uwadze interes bezpieczeństwa oraz ochronę naszych odwiedzających przed niestosownym zakłócaniem zwiedzania zastrzegamy sobie prawo do odmowy wniesienia również innych przedmiotów/artykułów, które mogłyby przeszkadzać innym odwiedzającym lub naszym zwierzętom i pracownikom.

6. Karmienie i głaskanie zwierząt

Hodowla zwierząt zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku oraz zdrowie zwierząt może zostać zagwarantowane wyłącznie, kiedy zwierzęta będą karmione stosownym pokarmem przez pracowników Niemieckiego Muzeum Morskiego. Zabrania się karmienia zwierząt. Niemieckie Muzeum Morskie zastrzega sobie prawo do wydalenia z terenu muzeum osób oraz niewpuszczania ich w przyszłości, które łamią zakaz karmienia zwierząt.

7. Zabieranie ze sobą zwierząt

Zabieranie ze sobą zwierząt do pomieszczeń wystawowych muzeum jest dozwolone wyłącznie w zależności od sytuacji oraz tylko za wcześniejszą zgodą pracownika Niemieckiego Muzeum Morskiego. Niezależnie od sytuacji obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren muzeum za wyjątkiem psów przewodników.

8. Korzystanie z obiektów Niemieckiego Muzeum Morskiego

Odwiedzający zobowiązani są przestrzegać wskazówek dotyczących zasad korzystania, instrukcji obsługi oraz zaleceń pracowników Niemieckiego Muzeum Morskiego. W przypadku niestosowania się odwiedzających do powyższych zaleceń pracownicy Niemieckiego Muzeum Morskiego mają prawo zakazać im korzystania z obiektów lub wydalić całkowicie z terenu muzeum, bez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu przez odwiedzających.

Wyłącza się odpowiedzialność Niemieckiego Muzeum Morskiego za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia lub nieprzestrzegania wskazówek, instrukcji lub zaleceń, o ile szkody nie powstały na skutek umyślnego lub poważnego naruszenia obowiązków przez Niemieckie Muzeum Morskie, jego prawnych przedstawicieli lub osoby działające w jego imieniu. Powyższe nie dotyczy szkód z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia (szkody osobowe).

9. Korzystanie z placu zabaw

W przypadku korzystania z urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń wiekowych i wskazówek dotyczących obsługi. Wyłącza się odpowiedzialność Niemieckiego Muzeum Morskiego za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia zasad lub innego korzystania niezgodnie z przeznaczeniem, o ile szkody nie powstały na skutek umyślnego lub poważnego naruszenia obowiązków przez Niemieckie Muzeum Morskie, jego prawnych przedstawicieli lub osoby działające w jego imieniu. Powyższe nie dotyczy szkód z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia (szkody osobowe).

10. Obowiązek nadzoru

Dzieci poniżej 12 roku życia mają prawo wstęp do obiektów wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych. Prosimy, aby rodzice lub osoby nadzorujące z dbałością wykonywali swój obowiązek nadzoru. Jeśli osoby dorosłe lub osoby nadzorujące nie sprostają swojemu obowiązkowi nadzoru, wówczas ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

11. Audioprzewodnik   

a) Niemieckie Muzeum Morski udostępnia odwiedzającym pod adresem URL AudioGuide.meeresmuseum.de audioprzewodnik możliwy do wykorzystania na urządzeniach mobilnych, mających możliwość połączenia z Internetem, takimi jak przykładowo smartfon lub tablet. W związku z powyższym wyłącza się odpowiedzialność Niemieckiego Muzeum Morskiego za dostępność treści i/lub szkody wszelkiego rodzaju, chyba, że chodzi o uszkodzenia ciała, utratę życia lub zdrowia lub poważne lub umyślne naruszenie obowiązków przez Niemieckie Muzeum Morskie lub jego współpracowników. Zabrania się zapisywania software i plików jakiegokolwiek rodzaju na udostępnionym punkcie dostępu WLAN.

b) Niemieckie Muzeum Morskie udostępnia do wypożyczenia w zamian za przekazanie kaucji i wniesienie opłaty w wysokości 1,00 € urządzenia multimedialne wraz ze słuchawkami i plikami w postaci audioprzewodnika. O tym, czy dany przedmiot nadaje się, jako kaucja decydują wyłącznie pracownicy Niemieckiego Muzeum Morskiego. Nie powstaje żadne roszczenie prawne odnośnie wypożyczenia urządzeń. Wypożyczający zobowiązuje się obchodzić się z urządzeniem z najwyższą dbałością i ponosi odpowiedzialność wobec Niemieckiego Muzeum Morskiego za każde uszkodzenie lub pogorszenie stanu urządzenia stwierdzone przy zwrocie urządzenia. Niemieckie Muzeum Morskie nie ponosi odpowiedzialności związanej z odszkodowaniem wynikającym z faktu przechowywania kaucji i /lub z tytułu umowy wypożyczenia, chyba, że spowodowane szkody są rażącym niedbalstwem lub celowym działaniem pracowników Niemieckiego Muzeum Morskiego lub osób działających w jego imieniu lub też chodzi o uszkodzenia ciała, utratę życia lub zdrowia przez wypożyczającego.

c) Odtwarzanie audioprzewodnika przez odwiedzających zarówno na wypożyczonych urządzeniach multimedialnych jak i na urządzeniach własnych jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem korzystania ze słuchawek. 

12. Reklama i oferowanie towarów i usług

Reklama w obiektach Niemieckiego Muzeum Morskiego – dotyczy to również powierzchni przed wejściem – oraz oferowanie towarów i usług jest dozwolone wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Dyrekcji. Dotyczy to również przeprowadzania ankiet, organizacji wydarzeń politycznych itd. 

13. Fotografowanie i filmowanie

Nagrywanie dźwięku, nagrania filmowe, fotografowanie, nagrania video jakiegokolwiek rodzaju są możliwe wyłącznie po wykupieniu pozwolenia do celów prywatnych (pamiątkowych). Pozwolenie należy przedłożyć na każde wezwanie osób nadzorujących. Każdorazowe wykorzystanie do celów gospodarczych, komercyjnych i niekomercyjnych – również w przypadku prywatnych stron internetowych – wymaga wcześniejszego pisemnego pozwolenia ze strony Dyrekcji Niemieckiego Muzeum Morskiego. Zabrania się publikowania materiałów bez pozwolenia. W akwarium wolno fotografować wyłącznie bez używania lampy błyskowej.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2015.

Prof. Dr. Burkard Baschek, Andreas Tanschus

rada dyrektorów