Ogólne Warunki Handlowe (OWH) sprzedaży online elektronicznych biletów wstępu spółki Ozeaneum Stralsund GmbH

1. Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe określają zasady korzystania z systemu sprzedaży online spółki OZEANEUM Stralsund GmbH, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Dr Harald Benke, Hafenstraße 11, 18439 Stralsund w celu nabycia elektronicznych biletów wstępu lub kart podarunkowych umożliwiających zakup biletów wstępu oraz biletów na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, zwiedzanie z przewodnikiem oraz biletów łączonych do Oceanarium [Ozeaneum] i do Niemieckiego Muzeum Morskiego [Das Deutsche Meeresmuseum]. Ponadto regulują one wszelkie kwestie prawne wynikające z powyższej umowy sprzedaży pomiędzy spółką Ozeaneum Stralsund GmbH a klientami. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie akceptuje żadnych innych warunków klienta odbiegających od niniejszych warunków handlowych. Zakup biletów łączonych regulują dodatkowo Ogólne Warunki Handlowe Niemieckiego Muzeum Morskiego.

Realizację umowy, płatności oraz wysyłki przejmuje spółka Becker Billett GmbH, Fangdieckstraße 6, 22547 Hamburg w imieniu oraz na koszt spółki Ozeaneum Stralsund GmbH. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych znajdą Państwo w tym miejscu.

2. Zawarcie umowy

Propozycja zawarcia umowy inicjowana jest przez klienta poprzez prawidłowe podanie pełnych danych osobowych oraz prawidłowe i kompletne przekazanie wszelkich niezbędnych danych w celu zrealizowania płatności oraz poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH przyjmuje propozycję zawarcia umowy poprzez przesłanie drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej. Prawidłowa weryfikacja klienta oraz wysłanie drogą elektroniczną potwierdzenia poprzez spółkę Ozeaneum Stralsund GmbH prowadzi do zawarcia umowy oraz wysyłki biletu do klienta drogą elektroniczną.

3. Ceny

Wszystkie podane ceny, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, przy czym zastrzega się możliwość zmiany ceny oraz możliwość pomyłki.

4. Płatność oraz realizacja płatności

Płatność za bilety wstępu oraz za karty podarunkowe umożliwiające zakup biletów wstępu, o ile nie przewidziano inaczej, jest możliwa wyłącznie za pomocą karty kredytowej oraz przelewu elektronicznego. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH ma prawo ograniczyć możliwość dokonywania płatności do wybranych kart kredytowych.

Cena całkowita zamówienia wraz ze wszystkimi opłatami oraz kosztami jest płatna bezpośrednio przy zawarciu umowy.

Bilety wstępu pozostają własnością spółki Ozeaneum Stralsund GmbH aż do momentu całkowitej zapłaty.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH jest uprawniona do korzystania z usług osób trzecich, oraz zewnętrznych usługodawców do celów realizacji płatności oraz/lub w celu otrzymania płatności. Dlatego też przy rozliczeniu lub odpowiednio przy danych dotyczących konta może być podany inny odbiorca płatności niż Ozeaneum Stralsund GmbH (np. firma Beckerbillet).

Jeśli doszło do obciążenia zwrotnego, spółka Ozeaneum Stralsund GmbH ma prawo dochodzić natychmiastowego zwrotu zamówionych biletów wstępu lub jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do odstąpienia od umowy i unieważnienia biletów lub przesłanego kodu kreskowego. Klient jest zobowiązany zrekompensować spółce Ozeaneum Stralsund GmbH każdą szkodę powstałą na skutek obciążenia zwrotnego. W przypadku obciążenia zwrotnego klient jest zobowiązany pokryć powstałe opłaty bankowe oraz wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 € za każde obciążenie zwrotne na rzecz spółki Ozeaneum Stralsund GmbH. W przypadku odstąpienia od umowy przez spółkę Ozeaneum Stralsund GmbH spółka zastrzega sobie również możliwość obciążenia klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 5,00 €. Klient może udowodnić, że spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie poniosła szkody lub też poniosła tylko niewielką szkodę.

5. Wysyłka

Dostawa biletów wstępu odbywa się drogą elektroniczną poprzez załącznik z plikiem pdf w formie biletu do samodzielnego wydruku z kodem kreskowym (następnie wraz z kodem QR). Ze strony klienta niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Wydruk biletu przesłanego do klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail (plik pdf) obowiązuje, jako bilet wstępu. Nie dochodzi do wysyłki kolejnego biletu drogą pocztową. 

Wysyłka jest realizowana do wyczerpania zapasów. Wyklucza się dochodzenie odszkodowania z powodu opóźnionej wysyłki. 

Jeśli klient nie otrzymał, w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji, potwierdzenia wraz z biletem do wydruku, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie spółkę Ozeaneum Stralsund GmbH. Dotyczy to również problemów związanych z wydrukiem biletów wstępu. W przypadku zaniechania powyższych działań przez klienta wyklucza się jakiekolwiek roszczenia z powodu utraty biletów, chyba, że spółka Ozeaneum Stralsund GmbH lub osoby realizujące powyższe czynności odpowiadają za błędną wysyłkę lub za problemy przy wydruku. 

6. Sposób postępowania z biletami oraz ważność biletów

Klientowi wolno wykonać tylko jeden wydruk zamówionych biletów wstępu lub kart podarunkowych, wyłącznie do celów związanych z wykorzystaniem biletów zgodnie z ich przeznaczeniem. Egzemplarz biletu do samodzielnego wydruku upoważnia klienta tylko do jednorazowego wstępu. 

Klientowi nie wolno reprodukować, powielać oraz/lub zmieniać biletów.

Bilet, który został powielony w sposób bezprawny i/lub odsprzedany lub zmieniony w sposób bezprawny nie upoważnia do wstępu do oceanarium. Jednorazowy kod kreskowy na bilecie wstępu zostaje skasowany elektronicznie podczas wstępu za pomocą skanera kodów kreskowych. Wyklucza się wielokrotne wykorzystanie biletu poprzez powielenie kodu kreskowego.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczom kopii kodów kreskowych lub posiadaczom bezprawnie powielonych biletów wstępu. Ponadto spółka Ozeaneum Stralsund GmbH zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania oraz zgłoszenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku klientów, którzy użyli w sposób niewłaściwy biletów do samodzielnego wydruku. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i/lub szkody powstałe z tytułu nieuprawnionego powielania lub wykorzystania biletów wstępu.

Klient jest zobowiązany do przechowywania biletów wstępu lub biletów do samodzielnego wydruku oraz gotówki lub tradycyjnych biletów w miejscu bezpiecznym oraz do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do odszkodowania w przypadku utraty i/lub niewłaściwego wykorzystania biletów wstępu.

Odsprzedaż biletów osobom trzecim jest zabroniona. 

Dokumenty uprawniające do zniżki należy przedłożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość bez wezwania podczas kontroli przy wejściu. Jeśli stosowny dokument nie zostanie przedłożony, klient, aby wejść zobowiązany jest uiścić w kasie różnicę do ceny biletu normalnego. 

Bilety wstępu lub rezerwacje biletów na wydarzenia kulturalne lub oprowadzanie, które są opatrzone datą ważności obowiązują wyłącznie w dacie/godzinie/okresie podanym przy zamówieniu.

Wstęp dotyczy wyłącznie godzin otwarcia oceanarium lub w dniach podanych na biletach. Godziny otwarcia ustalane są przez spółkę Ozeaneum Stralsund GmbH.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH ma prawo do odmowy wstępu w przypadkach przepełnienia i/lub z innych powodów bezpieczeństwa i/lub do zakończenia wcześniej zwiedzania. 

Wraz z zawarciem umowy klient akceptuje regulamin spółki Ozeaneum Stralsund GmbH.

7. Prawo do odwołania oraz zwrotu 

W przypadku sprzedaży biletów z określonym terminem ważności nie obowiązuje prawo klienta do odwołania lub zwrotu, z uwagi na fakt, że zgodnie z § 312 b ust. 3 nr 6 niemieckiego kodeksu cywilnego przepisy o zawieraniu umowy na odległość nie mają zastosowania w przypadku umów dotyczących wykonania usługi w zakresie danego wydarzenia kulturalnego o ściśle określonym terminie. Każde zamówienie takich biletów jest wiążące bezpośrednio przez potwierdzenie przez spółkę Ozeaneum Stralsund GmbH i zobowiązuje do odbioru i płatności za zamówienie. 
W przypadku sprzedaży biletów oraz kart podarunkowych bez określonego terminu ważności obowiązuje 14-dniowe prawo odwołania na opisanych poniżej warunkach:

Prawo do odwołania 

Klient ma prawo do odwołania oświadczenia o zawarciu umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodów w formie pisemnej (np. w formie listu, faksu czy wiadomości e-mail) lub – pod warunkiem, że sprawa zostaje zgłoszona przed upływem terminu ważności – do odesłania przedmiotu umowy. Termin biegnie od momentu otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, niemniej jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę a w przypadku dostawy powracającej równowartościowego towaru nie przed wpłynięciem pierwszej dostawy częściowej oraz nie przed wypełnieniem naszego zobowiązania o poinformowaniu zgodnie z § 246 ust. 2 w powiązaniu z § 1 ust. 1 ustawy wprowadzającej kodeks cywilny oraz naszych zobowiązań wg. § 312 g ust. 1 S. 1 kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 246 § 3 ustawy wprowadzającej kodeks cywilny. Aby dochować terminu odwołania wystarczy terminowo odesłać odwołanie lub przedmiot umowy. Odwołania należy kierować do 

Ozeaneum Stralsund GmbH, Hafenstraße 11, 18439 Stralsund

Fax: 03831 2650 609

E-Mail: info{at}ozeaneum.de

Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą internetowe rozstrzyganie sporów (ODR). Platformę znajdą Państwo pod poniższym adresem ec.europa.eu/consumers/odr/

Skutki odwołania

W przypadku skutecznego odwołania obie strony zobowiązane są do zwrotu otrzymanych świadczeń oraz uzyskanych korzyści (np. odsetki). Jeśli klient nie jest w stanie zrekompensować lub zwrócić otrzymanych świadczeń oraz korzyści (rekompensata za używanie) lub może zwrócić je tylko częściowo lub wyłącznie w gorszym stanie, wówczas zobowiązany on jest do wyrównania strat. W przypadku pogorszenia stanu przedmiotu umowy lub uzyskanych korzyści klient zobowiązany jest zagwarantować odszkodowanie, niemniej jednak tylko wtedy, gdy zużycie lub pogorszenie stanu spowodowane jest sposobem obchodzenia się z przedmiotem, który wykracza poza sprawdzenie jego właściwości i funkcjonalności. Pod hasłem sprawdzenia jego właściwości i funkcjonalności rozumie się testowanie oraz wypróbowanie towaru na zasadach dostępnych i ogólnie przyjętych w sklepach detalicznych. Klient ponosi standardowe koszty odesłania przedmiotu, jeśli dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu towarowi oraz jeśli cena przedmiotu, który należy odesłać nie przekracza kwoty w wysokości 40,00 € lub w przypadku wyższej ceny przedmiotu w momencie odwołania nie wniesiono jeszcze świadczenia wzajemnego lub ustalonej umownie płatności częściowej. Obowiązek zwrotu płatności musi być realizowany w ciągu 30 dni. Dla klienta termin biegnie od momentu odesłania jego pouczenia o możliwości odwołania i/lub przedmiotu, dla spółki Ozeaneum Stralsund GmbH wraz z ich wpływem.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku oczywistych omyłek cenowych oraz w przypadku niemożności lub w przypadkach działania siły wyższej. W takim przypadku spółka Ozeaneum Stralsund GmbH, w miarę możliwości, poinformuje niezwłocznie klienta, pod warunkiem, że podał on podczas zamówienia ważny adres e-mail oraz zwróci niezwłocznie klientowi poniesione koszty.

8. Działanie strony internetowej lub sklepu internetowego

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego i bezproblemowego działania strony internetowej i/lub procesu zamówienia.

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH będzie się starała, w miarę możliwości technicznych w granicach rozsądku, aby strona internetowa działała bezawaryjnie i bezbłędnie. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH nie gwarantuje, że strona internetowa będzie wolna od wirusów lub innych czynników zakłócających i nie przejmuje wobec powyższego żadnej odpowiedzialności.

9. Odpowiedzialność

Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH ponosi ograniczoną odpowiedzialność za obrażenia cielesne (utratę życia, uszkodzenie ciała, utratę zdrowia).
Za pozostałe szkody spółka Ozeaneum Stralsund GmbH odpowiada w przypadku podstępu, umyślnego działania, oraz rażącego niedbalstwa. W przypadku niedotrzymania istotnego z punktu widzenia umowy obowiązku, obowiązek odszkodowania ze strony spółki Ozeaneum Stralsund GmbH jest ograniczony do typowych wg umowy przewidywalnych szkód. Dotyczy to również naruszenia obowiązku przez osoby działające w imieniu spółki. Dalsze roszczenia są wykluczone.

10. Zakaz cesji

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży biletów jest skuteczne wyłącznie za pisemną zgodą spółki Ozeaneum Stralsund GmbH. W przeciwnym razie przeniesienie jakichkolwiek roszczeń wobec spółki Ozeaneum Stralsund GmbH na osoby trzecie jest wykluczone. Spółka Ozeaneum Stralsund GmbH jest zobowiązana wyrazić zgodę, jeśli klient udokumentuje uzasadniony interes przeniesienia. 

11. Postanowienia końcowe

Dla wszelkich wynikających z umowy sporów prawnych w przypadku stosunków biznesowych w obrocie gospodarczym lub osób prawnych wg prawa publicznego ustala się, jako właściwość sądową siedzibę spółki Ozeaneum Stralsund GmbH (Stralsund).

W przypadku wszelkich stosunków biznesowych z klientami stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży zostaje wyłączona.

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

Ogólne Warunki Handlowe sprzedaży online elektronicznych biletów wstępu spółki Ozeaneum Stralsund GmbH wchodzą w życie z dniem 01.07.2014.

Stralsund, dnia 30.06.2014

Dr Harald Benke
Prezes Zarządu